Rozhodnutie – ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY – č.: OHVBPKV/9878/2015/Jo